Je æ en ta skattesnyltera!……….å je trives……

I dag ha je fått skikkeli påfyll ætter å ha vøri på trygdekafé ( klare nesten itte å vælja ti å je ska blogge om)……….Den æ kun førr folk som æ trygde på ett eller ænna vis……..Sjukmeldte, uføre, føre, pensjonerte, fødselspermiterte, Uavklarte, avklarte osv……ælle som ha noe utbetalt fra NAV enklere forklart. Detti må bygges videre på førr je syns det æ absolutt nødvendig å skape foraer førr folk som ha komprimert livserfaring (noen få like mye livserfaring på 5 år, som andre bruke ett helt liv på å få, om dom noen gong få det…..) Vi ha ulike forrutsetninger, å takk å pris førr dæ. Dessi historien må deles, å når dom deles, oppdage du plutseli att du æ høyst «normal» ………..Je ha vøri så hældi att je ha fått jobbe mæ å få folk freske att i noen år nå……enten i form ta litt småsjukelige bedrifter, sjuke folk, sjuke miljøer, sjuke høldninger, sjuke tanker ……………Det æ vældig mange måter å bli sjuk på, men det viktigste æ att det finn ænda flere måter å bli FRESK på 🙂 Det er lettere å bli FRESK i ett miljø som ha gode høldninger, å i ett miljø som ha innsikt…….. …..Å ha sjølinnsikt er noe ta det mest vanlige å ITTE vara i bestittelse ta, det er ofte dom som tru att dom sitt på størst innsikt som itte ha det. Dom ha antageli best utsikt…………..å væta mye om åssen andre virke ha ingenting mæ sjølinnsikt å gjøra. Det gå itte an å påstå att en ha sjølinnsikt før en ha hændla på sine egne utsagn fysst. Innsikt er førr meg å førrstå sine egne tankerekker og mekanismer, å åssen dom påvirke seg sjøl å omgivelsa………….komplisert, men grådig spennende. Je brenn førr å bli kvitt no gamle fordommer om å vara sjukmeldt, ufør hell andre tilstander som ha sætt deg uttaførr arbeslivet førr en kort hell lang periode!!! Generasjon før meg voks nok opp mæ oppdragelse som sa att du va lat å uduganes om du itte arbe, å helst arbe hardt………..Je husse nå vi va små, om vi va sjuke en dag, å måtte vara heme fra skola, så va det itte verdt å vise seg ute før neste dag…….akkurat som du itte kunne bli fresk att før ætter midnatt førr da va det ny dag………..Å skulle du vara så uhældi att noen såg deg, va det bæst om du såg litt småpjuskete ut, bære slik førr skams skuld. ……..Slike høldninger heng ti enda……….æ du sjukmeldt førrventes det att du ser litt hælvskræll ut (gud førrby om du skulle sjå ombytt ut, å i tillegg vara blid……) Beate mitt eminente søskenbarn sa så fint i dag att det gjeld nesten å åle seg fram mellom hyllen på butikken ……nesten som i Mr. Bean stil…..i håp om å itte bli oppdage……føle deg nesten som en kriminell om noen skulle ta deg i å henge opp klær å klyppe plen såmmå dagen, førr hu æ da tross alt sjukmeldt…..men det ser da itte slik ut…….slik som hu driv på. Hadde da klart å arbe å da ve??? Je ha vøri 100% sjukemeldt i snart ett år, men ha vøri vældi aktiv…..som ei slags aktiv sjukemelding sikkert………..men je styre mine egne dager akkurat som je vil, å dæ må je førr å kunne å bli fresk att. Om je driv på som en tørk i noen dager, så vil det få konsekvenser som je kænn tåle førr att je æ sjukemeldt, men som en arbesgiver hadde hatt problemer mæ å takle……(antageli itte så populært å vara borte litt hår viku….) det synes itte så godt de daga som æ dårlig….førr da æ`n jo inne…….men det hadde nok vøri mer tilfredstillende førr omgivelsa om je, å andre sjukemeldte hadde sett litt sjukere ut…….å helst itte hadde foretatt øss så mye……..men det æ itte slik folk bli freskere, Ha litt mer TILIT tel at folk kænn gjøra egen vurderinger førr egen helse…….vi veit itte å som røre seg i andres liv, vi bære tru vi ha greie på det……..Folk bli freskere ta å vara sosiale, ta å føle seg nyttige, ta å bli sett, å bli hørt( je gjentæk det tel det kjedsommelige, men det er essensielt) Det største ansvaret je tok som ansatt, va å innsjå att je itte va fresk nok tel å sjøtte jobben min lengre……..itte å trasse å bli der! Det vil bli flere trygdesamlinger, både i form ta kaffedrekking, å itte minst i form ta livsutvekslinger førr å freskne tel att i felleskap…..vælkømmin att!


Det finns ingen grenser uten skigard…………….

Noen gonger i livet æ det lett å læ andre gjøra ting mæ deg som du itte syns æ grett, men du læ det passere førr å slæppe en konfrontasjon. Je æ frykteli konfliktsky……..å dæ er en førrbannelse på mange måter. Det bli ofte itte noe mindre konfrontasjoner ta å vara slik……..dom bli ofte som vulkanutbrudd når dom kjæm……..da vælt det gørr ut fra ælle oldtider opp å laga konflikten så stor att det æ ittno rart en bli redd………å da bli jo erfaringen igjen att konflikter æ bæst å sky unna……Je treine på å ta opp ting litt før dom bli store, slik at je kænn få nye erfaringer som si att det itte æ farli. Å kjinne sine egne grenser æ noe en må treine på, å itte minst på å førrtælja andre å hen dom gå hen. Onger æ helt avhengig ta grenser førr å fungere, få dom ingen, bli oppførsel`n mer å mer ekstrem tel noen faktisk si i fra å grensa går hen. Ælle lik vi å væta å hen grensa går hen, mye lettere å hølle seg unna anna andres eiendom om det æ sætt opp ett skikkelig gjerde rundt. Da vil du i allefall stoppe opp å tenkje igjennom om det få konsekvenser å gå innaførr…….Om det itte æ ei grense, bli det mye letter å valse inn uten å ha vie det en tanke. Je ha kjøpt meg gjerdestolper, å æ i ferd mæ å måle opp hen gjerde ska stå hen…….bli nok å bruke mange år på detti prosjektet, men etterhvert som erfaringen gå i min favør, så bli det lettere å forsetta grensesettinga. Førr å finna ut å grensen gå hen, må en kjinne ætter i magan. Om ting kjinnes litt ugrett der, vil det nok bety att noen ha utfordre gjerde ditt. Om du ha mot nok tel å si i fra tel den det gjeld, så vil det muligens få konsekvenser, men dom gå tel sjuende å slutt i ditt favør. Itte sikkert resultatet bli akkurat som du ha tenkt, å noen gonger må en læ ting gå tapt……men du ha i det minste vøri tru mæ deg sjøl……å deg sjøl slæpp du Ældri unna……..


Bilder i hode………..

Min favoritt animasjonsfilm æ oppdrag Nemo mæ Trond Viggo Torgersen som Marlin (pappaen til Nemo) Om dekk itte ha sett`n, så gjør det væ neste anledning. Animasjon hadde nok vøri no førr meg å jobbe mæ, førr fantasien min æ kænskje like godt treint, som andre ha treint andre muskler på kråppen sin……. Je lev i en visuell verden, ælt je ser, oppfatte å høre, fær som tegneserie striper inni huggu midt, å ofte æ dom ta humoristisk art. Å derførr flire je ofte, å kænskje der det itte passe seg tel å mæ. Jo dårligere det passe seg, hell jo mer tragisk hendelsen æ, jo mer tullete bilder dukke opp i huggu….( detti je førtæl nå kænn muligens føre tel innleggelse…..) men je finn sikkert noe underhøllende i dæ å antageli. Humor æ min bæste venn, å min værste fiende. Je ha kømmi meg oppatt fra ganske mørke tilværelser/ hell unngått å kåmmå dit væ å bruke humor som verktøy, å dæ æ jo en god egenskap, men samtidig ha je brukt humor og ironi såpass mye oppigjennom att dæ å bli ansett som en klovn æ ganske fort gjort. Å klovne bynte je mæ ællerede som ganske litta, førr å kompansere en litt laber popularitet blænt de andre sæksåringa…….det va itte så inn å ha briller, guttesveis, å vara yngst i klassa( bortsett fra`n Audun som va litt yngre)…….da lærte je meg fort, att dæ å vara rappkjæfte skulle bli en løsning førr meg. Det domme var att je bynte å gjømme a Linda oppi det hele, hu som både æ sårbar, i overkænt følsom å æ grådig avhengig ta bekreftelser. Det æ nok en klovn je ællti kjæm tel å ha mæ meg, førr noen gonger æ det godt å gjømme seg vækk litt, men som mæ ælt ænna hændle det om å balansere. Å glise høgt æ deilig! Å vara humorist bety heller itte att du itte æ seriøs, tvert imot. Je tru jo mer du klare å løsne på snippen å vise fram att ingenting kænn vara så høgtidlig att det itte gå an å glise ta det, jo mer seriøse oppgaver vil bli løst. Det æ forskjell på å sjå på ting mæ ett humoristisk blikk, å tulle bort det humoristiske væ å vara seriøs. Så dæ å få verden presentert via tegneserie striper æ je takknemli førr, det gjør verdnen min tel en løsningsorientert en……..men var litt på vakt når dekk ser folk som æ høylytt blide, å som bruke sjølironi mer enn dæ som godt æ……kænskje treng dom noen som ser litt førrbi………


Som å pisse på strømgjerde……….?

Je ha brukt mye tid på å tvihølle på tanker som itte virke særli bra førr meg, men som je ælltid ha vøri i besittelse ta……. Gammel vane vond å vende……en gluping som fænt på dæ uttrykke tru je ratt. Veit itte å mange gonger je ha havne oppi ubehagelige situasjoner i på bakgrunn ta att je støtt ha gjort det slik, enda så godt je veit å som æ smartere å gjøra. En tæk de såmmå dårlige valga oppatt å oppatt litt ubevisst……….å ætter hårt så bli det djupere å djupere spor som æ gørrleie å kåmmå ut ta……..å da bli`n der driven…….ittno særli framdrift. Det æ lettest å gjøra dæ som itte æ smart førr en sjøl, førr da slæp`n ofte å konfrontere no…..(je hate konfrontasjoner, å gå itte bære rundt grauten, men helst langt uttaførr talliken om det bli nødvendig) De gonga je ha hatt det vanskeli, ha je itte tort å ta de valga som æ mæst riktig førr meg sjøl, men ha liksom hølt ut førr att det æ minst ubehageli (trudde je……) Å det æ da je ha bynt å pynte på fasaden, førr du bli liksom tatt mæ boksa nere, om du innrømme att du itte tørr å ta et valg……att du itte tæk valget når du veit att dæ æ smartest. Ingen som lik å bli ansett som dom! ……Akkurat da tru je det hadde vøri bra mæ ett skikkeli støt, som en slags kraftig mønsterbryter førr å bli ryste ut ta gamle vaner, å djupe dårlige spor som itte virke , men som bære skje uten att en skjøne åffer……….det va da je kom på att det kunne ha vøri lurt å fått ett orntli sjokk, omtrent som å pisse på strømgjerde………itte førr att je ha prøvd, men ha en livlig fantasi, å innbille meg glatt att dæ æ en litt sjokkerende opplevelse……å antageli bli det itte gjentatt så ofte……Ætter et slik sjokk, må en antageli riste litt i huggu førr å kåmmå seg ti att, å kænskje vart det tel det bære, å att de gamle erfaringa je hadde itte stemte mæ virkeligheten lengre…….å leve æ en konstant læreprosess, men itte kænn je få vara mæ på no mer interessant…… Førr å få utvikling æ det faktisk nødvendig mæ motstand…….ingen friksjon – ingen framdrift!

Så oppfordringen må bli: att stå du fast væ ett vægkryss i livet, oppsøk ett strømgjerde……. ;o)